چاپ کردن این صفحه

ارائه وعده‌های غذایی

ستاد برگزاری نمایشگاه خدمات تشریفات و پذیرایی شامل تامین تجهیزات و لوازم، تامین نیروی انسانی و تمامی عناصر مورد نظر شما را جهت پذیرایی درون غرفه و وعده های غذایی و ضیافت ها ارائه می نماید. جهت برخورداری از این خدمات با ما تماس بگیرید.